Prelegenci

„Mariusz Stecki jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie oraz Politechniki Radomskiej, specjalistą w dziedzinie ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem. Ma doświadczenie m.in. w zarządzaniu dużymi strukturami IT, projektami strategicznymi, wdrażaniu systemów informatycznych. Pracował m.in. w Polkomtelu, PKN Orlen, Polskiej Grupie Energetycznej. W TVP rozpoczął pracę w 1998, gdzie do 2002 r. zajmował się m.in. wdrożeniem systemu SAP, opracowaniem i wdrożeniem procesów biznesowych związanych z zarządzaniem anteną i produkcją programów, nadzorowaniem prac nad rozwojem nowych multimediów. Od grudnia 2009 r., po powrocie do pracy w telewizji publicznej kierował Ośrodkiem TVP Technologie. Obecnie Z-ca dyrektora Ośrodka iTVP-HD.”

Is the graduate of the Computer Science and Management in Warsaw and University of Technology in Radom. He specializes in the economy and the company management. He has experience in management with the big IT structures, strategic projects, putting computer technology in practice. He worked for Polkomtel, PKN Orlen, Polish Energy Group. In 1998, he started working with TVP, till 2002 he was responsible for putting into practice the business processes connected with the programmes production and managing of the work connected with the improvement of the New Media. In December 2009, he leaded the Technology Department of Polish TV. Now, he is the deputy of the director of ITVP-HD department.

Dziękujemy,
Twoj email został dodany.